320 132 10 Whole
Reusable / Diathermy forceps / Monopolar

Monopolar