310 180 10 Whole
Reusable / Diathermy forceps / Bipolar

Bipolar