Search

Otis Urethrotome & Blades

SW4112 - Reusable Otis Urethrotome

SW4114 spare blade 

SE4114 Sterile single use blade

 

Otis Urethrotome